Chuyển nhượng dự án đầu tư là hoạt động thường xuyên diễn ra trong hoạt động kinh doanh. Nhà đầu tư có thể chuyển nhượng một phần dự án đầu tư hiện tại của mình cho nhà đầu tư khác nhưng phải thỏa mãn những điều kiện nhất định. Vậy điều kiện để chuyển nhượng một phần dự án gồm những gì? Hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục như thế nào?

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/chuyen20nhuong20mot20phan20du20an.html
Để chuyển nhượng một phần dự án nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục theo đúng quy định

I. Chuyển nhượng một phần dự án đầu tư là như thế nào?

Chuyển nhượng một phần dự án đầu tư đơn giản là việc nhà đầu tư dừng hoạt động đầu tư, quản lý và kinh doanh một phần cụ thể của dự án của họ và chuyển giao phần đó cho nhà đầu tư khác.

Phần còn lại của dự án sẽ tiếp tục được nhà đầu tư nắm giữ, tiếp tục đầu tư, quản lý và kinh doanh như bình thường.

II. Các điều kiện cần đáp ứng để được phép chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Để thực hiện việc chuyển nhượng một phần dự án đầu tư, dự án đó phải đáp ứng sáu điều kiện quan trọng theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020:

1. Điều kiện thứ nhất

Phần dự án đầu tư được chuyển nhượng không được chấm dứt hoạt động. Cụ thể, điều này có thể thể hiện qua những điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án dựa trên các điều kiện quy định trong hợp đồng hoặc điều lệ doanh nghiệp, hoặc khi dự án đã đến hạn hoạt động.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư có thể chấm dứt hoạt động của toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư trong một số trường hợp cụ thể, ví dụ như khi dự án đầu tư thuộc các điều kiện quy định tại Điều 47, Luật Đầu tư, và nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động.

2. Điều kiện thứ hai

Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án phải đáp ứng các điều kiện của Luật đầu tư, bao gồm:

 • Tuân thủ Điều 9 của Luật Đầu tư năm 2020 về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bảo đảm về vấn đề an ninh và quốc phòng theo quy định.
 • Tuân thủ các quy định liên quan đến đất đai, quyền sử dụng đất tại các khu vực đặc biệt như xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển, hải đảo của pháp luật Việt Nam.

 

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/chuyen20nhuong20mot20phan20du20an.html
Phần dự án đầu tư được chuyển nhượng phải đảm bảo còn đang hoạt động

3. Điều kiện thứ ba

Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng một phần dự án đầu tư liên quan đến quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất.

4. Điều kiện thứ tư

Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản (BĐS) khi chuyển nhượng một phần dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc dự án BĐS.

5. Điều kiện thứ năm

Tuân thủ các quy định được nêu tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các quy định khác có liên quan.

6. Điều kiện thứ sáu

Ngoài các điều kiện trên, doanh nghiệp Nhà nước phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào việc sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư.

III. Quy trình chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

1. Đối với các dự án được cấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư muốn chuyển nhượng cần tuân theo quy trình chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trong những trường hợp sau đây:

 • Có sự thay đổi về mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc có bổ sung thêm mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Thay đổi địa điểm đầu tư, quy mô diện tích đất sử dụng có sự thay đổi trên 30 ha hoặc trên 10%.
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư tăng 20% trở lên.
 • Kéo dài tiến độ thực hiện dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ đã quy định tại văn bản đầu tư ban đầu.
 • Có những điều chỉnh trong thời gian hoạt động của dự án.
 • Thay đổi công nghệ hoặc lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong trường hợp này, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án cần nộp hồ sơ theo quy định cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Nếu việc chuyển nhượng không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thì chỉ cần nộp hồ sơ điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/chuyen20nhuong20mot20phan20du20an.html
Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án cần nộp hồ sơ theo quy định

Xem thêm: Phân biệt thị trường bất động sản thứ cấp và sơ cấp [2023]

2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và đã có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư cần nộp một bộ hồ sơ đầy đủ và đúng quy định cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

3. Đối với nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án và có thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án

Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án cần tuân thủ các quy định đối với việc điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án có thể thực hiện việc thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

4. Đối với các dự án còn lại (Không thuộc những trường hợp trên)

Việc chuyển nhượng cần tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, dân sự, kinh doanh BĐS và các quy định có liên quan khác.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/chuyen20nhuong20mot20phan20du20an.html
Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án cần tuân thủ các quy định đối với việc điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể nhận chuyển nhượng một phần dự án trong nước nhưng cần đảm bảo đáp ứng được các quy định và điều kiện theo pháp luật

IV. Các tài liệu cần thiết trong hồ sơ chuyển nhượng một phần sự án đầu tư

Để tiến hành chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, hồ sơ cần bao gồm các tài liệu và văn bản sau:

 1. Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư.
 2. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
 3. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm chuyển nhượng.
 4. Các tài liệu liên quan đến tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, bao gồm CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với nhà đầu tư là cá nhân); Giấy chứng nhận thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (đối với nhà đầu tư là tổ chức).
 5. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu dự án theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh).
 6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).
 7. Tài liệu của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án, có thể lựa chọn một trong những tài liệu sau: tài liệu thuyết minh năng lực tài chính; báo cáo tài chính 2 năm gần nhất; báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu; bảo lãnh về năng lực tài chính; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ.

Cần lưu ý rằng, với những tài liệu được cấp bởi tổ chức hoặc cơ quan nước ngoài, chúng cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/chuyen20nhuong20mot20phan20du20an.html
Hồ sơ đầy đủ là yếu tố quan trọng, quyết định đến kết quả được chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Tìm hiểu thêm: Khi nào cần đính chính sổ đỏ? 

Trên đây là một số thông tin có liên quan đến việc chuyển nhượng một phần dự án. Mong rằng những thông tin trên hữu ích đối với bạn.